วิชาศิลปะกับชีวิต 3        ใบความรู้        เวลา  2  คาบ
ศ  3313  ชั้น ม. 3        เรื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย        โดยนายดำริห์  ก้อนคำ
 
สาระ   2   ดนตรี   
มาตรฐานที่  2.1   เข้าใจและแสดงออกทางดนตรีอย่างสร้างสรรค์  วิเคราะห์  วิพากษ์    วิจารณ์คุณค่า   ถ่ายทอดความรู้สึก  ความคิด
จุดประสงค์ - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของดนตรีไทยและวงดนตรีไทยได้
ความหมายของคำว่าดนตรีไทย
        " ดนตรีไทย "เกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด  จากการศึกษาค้นคว้าจากท่านผู้สนใจทางด้านดนตรีพบว่า  " ดนตรีไทยมีคู่กับคนไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษในสมัยโบราณแล้ว " บางคนเชื่อว่ามาจากทางอินเดียศึกษาค้นคว้าจากวิชาประวัติศาสตร์ทางดนตรีพบว่า  " กำเนิดขึ้นมาพร้อมกับคนไทย " ตั้งแต่ชนชาติไทยมีอาณาเขตอสู่ในตอนใต้ของพื้นที่ประเทสจีนในปัจจุบันนี้  โดยนับรวมเวลาดนตรีไทยแล้วตั้งแต่กำเนิดขึ้นมาไม่น้อยกว่า  4,000 ปีแล้ว  เมื่อชนชาติไทยได้อพยพออกจากพื้นที่ที่อยู่อาศัยแยกย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ต่าง ๆ ดนตรีไทยก็ยังคู่กับคนไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้       ดนตรีไทยเป็นสิ่งที่กำเนิดขึ้นมาพร้อมกับมนุษย์  อาจเป็นการตีโดยใช้ก้อนหินมากระทบกันทำให้เกิดแสงและเสียงขึ้นคือเกิดแสงมาใช้ก่อเป็นไฟและเกิดเสียงกระทบก็ดัดแปลงมาเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีหรือบางครั้งใช้เกราะเคาะเป็นสัญญาณต่าง ๆ ได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นเครื่องดนตรีไทย  ต่อมานำเอาเขาสัตว์ต่าง ๆ มาเป่าดัดแปลงเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่า นำเอ็นของสัตว์ที่ล่ามาได้มาทำเป็นเครื่องดนตรีประเภทดีดและสีตามลำดับต่อมา  จนแยกออกเป็นประเภทได้ดังนี้
1.เครื่องตี  ใช้ไม้เคาะหรือก้อนหินกระทบกัน
2.เครื่องเป่า  นำใบไม้หรือเขาสัตว์หรือธนูล่าสัตว์มาดัดแปลงเป็นเครื่องดนตรี
3.เครื่องดีด  นำเอาเอ็นของสัตว์ที่ล่ามาได้มาทำเป็นเครื่องดนตรี
3.เครื่องสี  เอ็นที่เหลือก็นำมาเป็นอะไหล่ในการทำเครื่องดนตรีไทยได้อีก
ดนตรีไทย  เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญ  ชาติที่เจริญจะมีดนตรีประจำชาติของตนเอง  สำหรับกนตรีไทย  นับว่ามีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากกว่าและมีตลอดไปด้วย
        ดนตรีไทยนับเป็นวัฒนธรรมประจำชาติแขนงหนึ่งที่แสดงออกถึงความเจริยรุ่งเรืองของไทยมาช้านานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  รูปร่างแต่ละยุคแต่ละสมัยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามกาลเวลาและมีผู้ที่ให้ความสนใจในดนตรีไทยก็จะอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกสืบทอดต่อกันมา