วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต3 ศ 3313
เรื่อง ศิลปะยุคต่าง ๆและนำไปใช้ในชีวิต จำนวน 10 ข้อ
โดย นายดำริห์ ก้อนคำ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ผลงานที่สร้างขึ้นมาเป็นชาติแรกที่เป็นนักช่างสังเกตคือชาติใด?
   ก.กรีก
   ข.โรมัน
   ค.เมโสโปเตเมีย
   ง.อียิปต์

ข้อที่ 2)
ผลงานที่สร้างขึ้นในสมัยอียิปต์ แบ่งออกเป็นกี่สมัย?
   ก. 5 สมัย
   ข. 4 สมัย
   ค. 3 สมัย
   ง. 2 สมัย

ข้อที่ 3)
เน้นความงามที่อยู่แต่ด้านหน้าเป็นความงามด้านประติมากรรมของสมัยใด?
   ก.สมัยอาณาจักรเก่า
   ข.สมัยอาณาจักกลาง
   ค.สมัยอาณาจักรใหม่
   ง.ทุกสมัยที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 4)
จิตรกรรมในลักษณะที่แบนเรียบ หรืออาจจะเน้นที่รูปเป็นรูปด้านข้างเป็นลักษณะของจิตรกรรมสมัยใด ?
   ก.สมัยอาณาจักรเก่า
   ข.สมัยอาณาจักกลาง
   ค.สมัยอาณาจักรใหม่
   ง.ทุกสมัยที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 5)
การที่รู้จักใช้ก้อนอิฐเป็นวัสดุในการก่อสร้างเป็นความนิยมในสมัยใด?
   ก.สมัยอาณาจักรเก่า
   ข.สมัยอาณาจักกลาง
   ค.สมัยอาณาจักรใหม่
    ง.ทุกสมัยที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 6)
นักออกแบบการสร้างวิหารหรืออาคารต่าง ๆจะเรียกว่าอะไร?
   ก.จิตกร
   ข..มัณฑศิลป์
   ค.สถาปนิก
   ง.นักออกแบบ

ข้อที่ 7)
นิยมโครงสร้างวางพาดตามหน้าผา" หรือวิหารเจาะตามหน้าผาเป็นการสร้างสมัยใด?
   ก.สมัยเก่า
    ข.สมัยกลาง
    ค.สมัยใหม่
   ง.สมัยปัจจุบัน

ข้อที่ 8)
การนำเอาจิตรกรรมฝาผนังมาสร้างให้มีความกลมกลืนกับสถาปัตยกรรมคือสมัยใด?
   ก.สมัยอาณาจักรเก่า
   ข.สมัยอาณาจักกลาง
   ค.สมัยอาณาจักรใหม่
    ง.ทุกสมัยที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 9)
นิยมโครงสร้างวางพาดตามหน้าผา" หรือวิหารเจาะตามหน้าผาจะนิยมในสมัยใด?
   ก.สมัยอาณาจักรเก่า
   ข.สมัยอาณาจักกลาง
   ค.สมัยอาณาจักรใหม่
   ง.ทุกสมัยที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 10)
ต่อไปนี้ข้อใดที่ไม่ใช่ผลงานของอเคเมเนียนเปอร์เซียน ?
   ก.เป็นผู้ที่เข้าใจนำวัสดุ อิฐ หิน ไม้ มาสร้าง
   ข.เป็นผู้ออกแบบหัวเสาเป็นรูปสัตว์
   ค.ออกแบบเครื่องประดับตกแต่งสวยงาม
   ง.เป็นผู้สร้างปิระมิดได้หลายอัน