วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต3 ศ 3313
เรื่อง การจัดสวนหย่อมและสภาพแวดล้อม จำนวน 10 ข้อ
โดย นายดำริห์ ก้อนคำ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดที่ไม่ใช่ประเภทของ " ทัศนศิลป์ "
   ก. จิตรกรรม
   ข. ประติมากรรม
   ค. สถาปัตยกรรม
   ง. หัตถกรรม

ข้อที่ 2)
ศิลปะที่สนองทางด้านอารมณ์และจิตใจคือศิลปะในข้อใด?
   ก. วิจิตรศิลป์
   ข. ประยุกต์ศิลป์
   ค. มันทนศิลป์
   ง. พานิชยศิลป์

ข้อที่ 3)
ข้อใดไม่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความแปลกใหม่?
   ก.รู้จักวางแผน
   ข. รู้จักเลือกวัสดุ
   ค. รู้จักวิธีการสร้างผลงาน
   ง. รู้จักวิธีการเลียนแบบ

ข้อที่ 4)
ต่อไปนี้ข้อใดเป็นอุปกรณ์ในการจัดการออกแบบสวนหย่อมหรือสวนถาด
   ก.ดิน ก้อนหิน ทราย ปุ๋ย
   ข.ต้นไม้ มอส เฟริน ไม้สีเขียว
   ค.เศษดิน เศษหิน สิ่งประดับอื่น ๆ
   ง.ที่กล่าวมาถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5)
การออกแบบเพื่อชีวิตประจำวันเน้นคุณค่าตามข้อใดมากที่สุด ?
   ก.ทันสมัย
   ข.ความงาม
   ค.ราคาเป็นกันเอง
   ง.ประโยชน์ใช้สอย

ข้อที่ 6)
งานศิลปะที่มีลักษณะการตกแต่งภายในและผู้ที่ทำงานด้านนี้เรียกว่าอะไร?
   ก.จิตกร
   ข.มัณฑศิลป์
    ค.สถาปนิก
   ง.ปฏิมากร

ข้อที่ 7)
ศิลปะที่สนองทางด้านประโยชน์ใช้สอยคือศิลปะในข้อใด?
   ก. วิจิตรศิลป์
   ข. ประยุกต์ศิลป์
   ค. มันทนศิลป์
   ง. พานิชยศิลป์

ข้อที่ 8)
นักออกแบบการสร้างหุ่นหรือการออกแบบสวนหย่อมประเภทต่าง ๆ จะมีชื่อเรียกตรงกับข้อใด ?
   ก.จิตกร
   ข.มัณฑศิลป์
   ค.สถาปนิก
   ง.ปฏิมากร.

ข้อที่ 9)
นักออกแบบการสร้างวิหารหรืออาคารโรงเรียนต่าง ๆ จะมีชื่อเรียกตรงกับข้อใด ?
   ก.จิตกร
   ข.มัณฑศิลป์
   ค.สถาปนิก
   ง.นักออกแบบ

ข้อที่ 10)
การออกแบบตกแต่งแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
   ก. 5 ประเภท
   ข. 4 ประเภท
   ค. 3 ประเภท
   ง. 2 ประเภท