วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต3 ศ 3313
เรื่อง ทัศนศิลป์เพื่อชีวิตและสังคม จำนวน 10 ข้อ
โดย นายดำริห์ ก้อนคำ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สถาบันใดที่เปิดสอนวิชาจิตรกรรมในคณะวิจิตรศิลป์
   มหาวิทยาลัยศิลปากร
   มหาวิทยาลัยเขียงใหม่
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ข้อที่ 2)
คำว่า " ศิลปินอิสระ " หมายถึงบุคคลกลุ่มใด?
   ศิลปินแห่งชาติ
   ศิลปินชั้นเยี่ยม
   ศิลปินที่สร้างงานอย่างอิสระ
   ศิลปินที่ประกอบอาชีพเป็นส่วนตัว

ข้อที่ 3)
ผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรคนแรกคือใคร
   ก.เฟื้อ หริพิทักษ์
   ข.หม่อมเจ้าภัทรดิศ ดิศกุล
   ค.ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
   ง.สมเด็จกรมพระยานริศรา นุวัติวงศ์

ข้อที่ 4)
ผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นทั้งศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยมด้านจิตรกรรมได้แก่ใคร ?
   ก.เฟื้อ หริพิทักษ์ เฉลิม นาคีรักษ์
   ข.เฟื้อ หริพิทักษ์ สวัสดิ์ตันติสุข
   ค.เฟื้อ หริพิทักษ์ ปรีชา เถาทอง
   ง.เฟื้อ หริพิทักษ์ สวัสดิ์ ตันติสุข

ข้อที่ 5)
ศิลปินแห่งชาติของไทย ได้รับเงินสวัสดิการตลอดชีพเดือนละเท่าใด?
   ก.5,000 บาท
   ข.6,000 บาท
   ค.7,000 บาท
   ง.8,000 บาท

ข้อที่ 6)
ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นเยี่ยมด้านประติมากรรมได้แก่ใคร
   ก.สมภพ ภิรมย์ ประเวศ ลิมปรังสี
   ข.พิมาน มูลประมุข สิทธิเดช แสงหิรัญ
   ค.ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ คำหมา แสงงาม
   ง.ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ชิต เหรียญประชา

ข้อที่ 7)
งานศิลปะประเภทใด ที่เหมาะแก่การตกแต่งสวนสาธารณะ
   ก.ภาพพิมพ์
    ข.จิตรกรรม
   ค.เทคนิคผสม
    ง.ประติมากรรม

ข้อที่ 8)
ประเพณีถวายเทียนพรรษา จำเป็นต้องใช้ศิลปะประเภทใดมากที่สุด
   ก.ภาพพิมพ์
   ข.จิตรกรรม
   ค.เทคนิคผสม
   ง.ประติมากรรม

ข้อที่ 9)
คำว่า " ทัศนธาตุ" มีความหมายตรงกับข้อใด
   ก. งานจิตรกรรม
   ข. งานปฏิมากรรม
   ค. งานสถาปัตยกรรม
   ง. ที่กล่าวมาถูกต้อง

ข้อที่ 10)
ทัศนศิลป์มีคุณค่าต่อผู้ชื่นชมและสังคมส่วนรวมในด้านใด
   ก.การชื่นชมความงาม
   ข.มีความสุขทางจิตใจ
   ค.ให้คติธรรมหรือแนวคิดที่มีประโยชน์
   ง. ที่กล่าวมาถูกต้อง