วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต3 ศ 3313
เรื่อง การขับร้องเพลงไทยเดิม จำนวน 10 ข้อ
โดย นายดำริห์ ก้อนคำ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
เสียง เกิดขึ้นได้อย่างไร?
   ก.การสั่นสะเทือนของสายเสียงในลำคอ
   ข.การสั่นสะเทือนของสายเสียงในจมูก
   ค.การสั่นสะเทือนของสายเสียงในทรวงอก
   ง.การสั่นสะเทือนของสายเสียงในกระโหลกศีรษะ

ข้อที่ 2)
การขับร้องเพลง" เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร?
   ก.ประยุกต์ศิลป์
   ข.นาฏศิลป์
   ค.วิจิตรศิลป์
   ง.คีตศิลป์

ข้อที่ 3)
การขับร้องเพลงไทยมีความแตกต่างจากการขับร้องเพลงส่ากลคือข้อใด?
   ก.ทำนองเพลง
   ข.สร้อยเพลง
   ค.การเอื้อน
   ง.จังหวะของเพลง

ข้อที่ 4)
ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการขับร้องเพลงไทยเดิมคือ
   ก.เสียงของผู้ร้อง
   ข.การฝึกหัดที่ถูกต้อง
   ค.สุขภาพของผู้ร้อง
   ง.จิตใจอ่อนโยนของผู้ร้อง

ข้อที่ 5)
การขับร้องเพลงไทยเดิมจะให้ไพเราะมากยิ่งขึ้นต้องมีอะไรเป็นสำคัญ?
   ก.เสียงของผู้ขับร้องเพลง
   ข.สุขภาพของขับร้องเพลง
   ค.การเอื้อนของเพลง
   ง.ประสบการณ์ของผู้ร้องเพลง

ข้อที่ 6)
การทำ ทำนองเพลงโดยออกเสียงเปล่า ปราศจากคำร้อง มีความหมายตรงกับข้อใด?
   ก.เท่า
   ข.เอื้อน
   ค.โยน
   ง.ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7)
การสร้างร่างกายให้แข็งแรงนั้นต้องอาศัยอะไร?
   ก.การออกกำลังกาย
   ข.พักผ่อนให้เพียงพอ
   ค.รับประทานอาหารให้ถูกหลัก
   ง.ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8)
บริเวณที่ทำให้เสียงมีระดับเสียงปานกลางคืออวัยวะส่วนใดของร่างกาย?
   ก.ลำคอและโพรงจมูก
   ข.ลำคอและหน้าผาก
   ค.ลำคอและทรวงอก
   ง.ลำคอและกระโหลกศีรษะ

ข้อที่ 9)
องค์ประกอบที่ทำให้การขับร้องเพลงเป็นไปอย่างสม่ำเสมอคือข้อใด?
   ก.ทำนองเพลง
   ข.เสียงประสานของเพลง
   ค.จังหวะของเพลง
   ง.ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่การขับร้องเพลงที่ดี
   ก.มีระดับเสียงสูง ต่ำตามที่แบ่งไว้
   ข.จังหวะต้องแม่นยำ
   ค.ออกเสียงคร่อมและเพี้ยนจากเดิม
   ง.การแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้อง