วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต3 ศ 3313
เรื่อง การฟังเพลงในโอกาสต่าง ๆ จำนวน 10 ข้อ
โดย นายดำริห์ ก้อนคำ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
เพลงชาติ มีจุดประสงค์เพื่ออะไรเป็นสำคัญ
   ก.ปลุกใจรักชาติ
    ข.เสียสละเพื่อชาติ
   ค.สามัคคีรักกันไว้
   ง.ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2)
งานพิธีเปิดอาคารสถานที่ ประธานในพิธีเป็นผู้อำนวยการในอาคารนั้น ๆ จะใช้เพลงอะไร
   ก.เพลงชาติ
   ข.เพลงโหมโรง
   ค.เพลงมหาฤกษ์
   ง.เพลงสาธุการ

ข้อที่ 3)
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนจะใช้เพลงอะไรบรรเลง
   ก.เพลงโหมโรง
   ข.เพลงชาติ
   ค.เพลงมหาฤกษ์
   ง.เพลงสาธุการ

ข้อที่ 4)
ต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่มารยาทในการเข้าฟังเพลงไทย
   ก.ไปถึงที่ที่จัดงานก่อนเริ่มแสดง
   ข.ไม่นำอาหารที่ขบเคี้ยวเสียงดัง
   ค.ไม่พูดหรือคุยกัน
   ง.สนุกสนานมาโห่ร้อง ดีใจสนุก

ข้อที่ 5)
ประโยชน์ในการฟังเพลงแบ่งได้ดังนี้คือ
   ก. 5 ข้อ
   ข. 4 ข้อ
   ค. 3 ข้อ
   ง. 2 ข้อ

ข้อที่ 6)
การแต่งกายสภาพจำเป็นในการเข้าฟังเพลงไทยหรืออย่างไร
   ก.ไม่จำเป็น
   ข.อะไรก็ได้
   ค.จำเป็น
   ง.ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7)
เมื่อได้ฟังเพลงประเภทใดจึงต้องหยุดในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายคือเพลง
   ก.เพลงชาติ
   ข.เพลงมหาชัย
   ค.เพลงโหมโรง
   ง.เพลงมหาฤกษ์

ข้อที่ 8)
การฟังเพลงในขณะที่รับประทานอาหารนี้จะเป็นการฟังเพื่อจุดประสงค์ใด
   ก.เพื่อความเพลิดเพลิน
   ข.เพื่อหาความหมาย
   ค.เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับบทเพลงนั้น ๆ
   ง.เพื่อฟังไปเรื่อย ๆ

ข้อที่ 9)
องค์ประกอบที่ทำให้เพลงบรรเลงไปอย่างสม่ำเสมอ
   ก.ทำนอง
   ข. เสียงประสาน
   ค.บทเพลง
   ง.จังหวะ

ข้อที่ 10)
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีจะใช้เพลงประเภทใดบรรเลง
   ก.เพลงชาติ
   ข.เพลงโหมโรง
   ค.เพลงมหาชัย
   ง.เพลงมหาฤกษ์