วิชาศิลปะพัฒนาชีวิต3 ศ 3313
เรื่อง การขับร้องเพลงไทย จำนวน 10 ข้อ
โดย นายดำริห์ ก้อนคำ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การขับร้องเพลงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
   ก. ประยุกต์ศิลป์
   ข. นาฎศิลป์
   ค. วิจิตรศิลป์
   ง. คีตศิลป์

ข้อที่ 2)
การขับร้องหมายความว่าอย่างไร
   ทำนองเพลง
   จังหวะเพลง
   การขับร้องประกอบคำร้อง
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3)
" การเอื้อน "จะนิยมขับร้องในเพลงประเภทใด
   ก.เพลงสากล
   ข. เพลงลาว
   ค. เพลงไทย
   ง. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4)
การขับร้องเพลงจะทำให้เกิดความไพเราะต้องมีเทคนิคอย่างไร
   จังหวะเพลง
   อารมณ์เพลง
   ทำนองเพลง
   ประสบการณ์

ข้อที่ 5)
การขับร้องเพลงให้ไพเราะนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบดังต่อไปนี้คือ
   เสียงของผู้ร้อง
   การฝึกถูกวิธี
   สุขภาพของผู้ร้อง
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6)
ขั้นตอนแรกของการฝึกการร้องเพลงเบื้องต้นคือ
   ก.การหายใจและออกเสียง
   ข. ฝึกเอื้อน
   ค.ฝึกร้องเพลง
   ง. ฝึกออกเสียงคู่

ข้อที่ 7)
การเอื้อนมีคามหมายว่าอย่างไร
   การทำทำนองโดยเสียงเปล่า
   ออกเสียงเปล่าปราศจากคำร้อง
   ทำให้ทำนองเลื่อนไหลดี
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8)
การขับร้องเพลงมีกี่ประเภท
   ก.4 ประเภท
   ข. 3 ประเภท
   ค. 2 ประเภท
    ง. 1 ประเภท

ข้อที่ 9)
" การขับร้องเพลงอิสระ "เป็นเพลงขับร้องแบบใด
   ร้องเพลงคนเดียว
   ร้องไม่มีดนตรีประกอบ
   ร้องตามสบาย
   ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10)
ต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุด
   เพลงไทยมีเสียงแบ่งครึ่ง
   เพลงไทยมีการเอื้อน
   เพลงไทยไพเราะแต่ไม่ชอบ
   เพลงไทยมีจังหวะเร็ว