วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การออกเสียงบทร้อยกรอง จำนวน 5 ข้อ
โดยนางจันทร์ทิวา อบทอง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่งให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. คำในข้อใดเป็นสัมผัสสระ
   ก. บาท-ขาด
   ข. เก่า-เกิด
   ค. ดวง-ดาว
   ง. ท้อง-ทุ่ง

ข้อที่ 2
2. ข้อความใดแบ่งวรรคตอนการอ่านโครงสี่สุภาพได้ถูกต้อง
   ก. ความรู้/ดูยิ่ง/ล้ำ/สินทรัพย์
   ข. ความรู้/ดูยิ่ง/สินทรัพย์
   ค. ความรู้ดู/ยิ่งล้ำสิน/ทรัพย์
   ง. ความรู้/ดูยิ่งล้ำ/สินทรัพย์

ข้อที่ 3
3. ในการอ่านทำนองเสนาะตอนจบให้ปฏิบัติตามข้อใด
   ก. จบก็จบเลย
   ข. ให้กระแทกเสียงดังๆ
   ค. ให้ทอดเสียงช้า ๆ
   ง. ให้หลบเสียงขึ้น-ลงช้าๆ

ข้อที่ 4
4. ข้อใดแบ่งวรรคตอนการอ่านกลอนสุภาพได้ถูกต้อง
   ก. เมื่อเห็นดาว/ล้อมเดือน/กลาดเกลื่อนฟ้า
   ข. เมื่อเห็น/ดาวล้อม/เดือนกลาด/เกลื่อนฟ้า
   ค. เมื่อเห็นดาวล้อม/เดือนกลาดเกลื่อนฟ้า
   ง. เมื่อเห็น/ดาวล้อมเดือน/กลาดเกลื่อนฟ้า

ข้อที่ 5
5. โคลงสี่สุภาพ 1 บท มีกี่บาท
   ก. 1 บาท
   ข. 2 บาท
   ค. 3 บาท
   ง. 4 บาท