วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การใช้พจนานุกรม จำนวน 5 ข้อ
โดยนางจันทร์ทิวา อบทอง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่งให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. คำในข้อใดเรียงลำดับพจนานุกรมได้ถูกต้อง
   ก. ซัดทอด ซักส้าว ซ่อนกลิ่น ซอมซ่อ
   ข. น้อยหน่า นอนเล่น นมวัว นนทรี
   ค. แบตเตอรี่ โบ๊เบ๊ โบสถ์ ใบไม้
   ง. ปาเต๊ะ ปาท่องโก๋ ปิงปอง ปาร์เกต์

ข้อที่ 2
2. คำในข้อใดไม่ได้อยู่ระหว่างคำที่เว้นไว้ "พร่อง………..พระ"
   ก. พรอด
   ข. พร้อง
   ค. พร่อย
   ง. พรั่ง

ข้อที่ 3
3. คำจากตัวเลือกข้อที่ 2 นำมาเรียงลำดับให้ถูกต้องตามพจนานุกรมตรงตามข้อใด
   ก. ก ข ค ง
   ข. ข ง ก ข
   ค. ง ค ข ก
   ง. ข ก ค ง

ข้อที่ 4
4. คำใดเรียงตามพจนานุกรมแล้วอยู่ระหว่างคำ "ใจเพชร"และ "ใจเย็น"
   ก. ใจแตก
   ข. ใจไม้ไส้ระกำ
   ค. ใจถึง
   ง. ใจบุญ

ข้อที่ 5
5. คำอนุพจน์ในข้อใดเรียงลำดับคำไม่ถูกต้อง
   ก. แม่ม่ายลองไน แม้ยั่วเมือง แม่แปรก แม่มด
   ข. แมงคาเรือง แมงช้าง แมงดา แมงลัก
   ค. ไฟฉาย ไฟธาตุ ไฟฟ้า ไฟสุมขอน
   ง. ท้องขึ้น ท้องตรา ท้องถิ่น ท้องที่ ท้องน้อย