วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การย่อความ จำนวน 5 ข้อ
โดยนางจันทร์ทิวา อบทอง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่งให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการย่อความ
   ก. บอกประเภทของข้อความที่ย่อ
   ข. บอกชื่อเรื่อง
   ค. ใช้คำราชาศัพท์ตามข้อความเดิม
   ง. เปลี่ยนคำประพันธ์ตามชนิดของข้อความ

ข้อที่ 2
2. ข้อใดเป็นคำนำของย่อความประเภทจดหมาย
   ก. จดหมายของ……ถึง….ลงวันที่……ความว่า
   ข. จดหมายของ…….ถึง……ความว่า
   ค. จดหมายของ……ลงวันที่…..ถึง……ความว่า
   ง. จดหมายของ…ถึง….ส่งวันที่……ความว่า

ข้อที่ 3
3. การย่อความโดยทั่วไปควรมีอย่างน้อยกี่ย่อหน้า
   ก. 2 ย่อหน้า
   ข. 3 ย่อหน้า
   ค. 4 ย่อหน้า
   ง. เพียงย่อหน้าเดียว

ข้อที่ 4
4. ข้อใดมีความหมายชัดเจนมากที่สุด
   ก. ร้านนี้รับซ่อมนาฬิกาเสีย
   ข. หมอรักษาตามป่า
   ค. ของแพงมากขึ้นทุกวัน
   ง. การประหยัดเป็นนโยบายของรัฐบาล

ข้อที่ 5
5. ต่อไปนี้ข้อความใดย่อและได้ใจความชัดเจนที่สุด
   ก. เดชมองดูวันดีไม่วางตา
   ข. วันดีถูกครูทำโทษจึงก้มหน้า
   ค. เดชเงยหน้ามองดูครูหน้าซีด
   ง. เขาถูกตำรวจจับเรื่องขับรถฝ่าไฟแดง