วิชาภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง การอ่านในใจ จำนวน 5 ข้อ
โดยนางจันทร์ทิวา อบทอง โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่งให้เลือกตอบข้อที่ถูกต้องมากที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1
1. ผู้แต่งเรื่องความสนุกในวัดเบญจมบพิตร คือใคร
   ก. คุณหญิงศรีนาถ สุริยะ
   ข. พระยาอุปกิตศิลปสาร
   ค. ดอกไม้สด
   ง. หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย ดิสกุล

ข้อที่ 2
2 เรื่องความสนุกในวัดเบญจมบพิตร จัดเป็นเรื่องประเภทใด
   ก. บทความ
   ข. สารคดี
   ค. บันเทิงคดี
   ง. เรื่องสั้น

ข้อที่ 3
3. ข้อใดเป็นลักษณะของงานเขียนประเภทสารคดี
   ก. เป็นเรื่องยาว
   ข. ให้ความรู้โดยเฉพาะ
   ค. ให้ความบันเทิงโดยเฉพาะ
   ง. ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง

ข้อที่ 4
4. "ในหลวง" ที่กล่าวในเรื่องนี้คือใคร
   ก. รัชกาลที่ 3
   ข. รัชกาลที่ 4
   ค. รัชกาลที่ 5
   ง. รัชกาลที่ 6

ข้อที่ 5
5. งานออกร้านของวัดเบญจมบพิตร เป็นงานประจำปีจัดขึ้นตามข้อใด
   ก. ออกพรรษา
   ข. เข้าพรรษา
   ค. ฤดูหนาว
   ง. ฤดูร้อน