วิชา... (รหัส ส 01) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่1
เรื่อง กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. จงรักษ์ คำเพราะ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การผลิต หมายถึงข้อใด
   การใช้ทรัพยากร
   การทำให้เกิดสินค้าและบริการ
   การทำให้เกิดรายได้
   การสนองความต้องการของมนุษย์

ข้อที่ 2)
ข้อใดไม่ใช่ การผลิตด้านบริการ
   การทำร้านอาหารขาย
   การเปิดอู่ซ่อมรถยนต์
   การทำของชำร่วยตุ๊กตาชาววัง
   การจัดรายการเพลงทางวิทยุ

ข้อที่ 3)
"ผู้ประกอบการ" จะได้รับผลตอบแทนเป็นอะไร
   ค่าเช่า
   กำไร
   ดอกเบี้ย
   ค่าจ้าง

ข้อที่ 4)
ข้อใดคือประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงสถานที่
   ธนาคาร
   สุรา
   ก๊าซธรรมชาติ
   ข้าวสาร

ข้อที่ 5)
ข้อใดคือประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงเวลา
   ธนาคาร
   วัตถุโบราณ
   ก๊าซธรรมชาติ
   ข้าวสาร