วิชา... (รหัส ส 01) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. จงรักษ์ คำเพราะ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ผู้แปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยกี่ปีจึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง
   ไม่น้อยกว่า 3 ปี
   ไม่น้อยกว่า 4 ปี
   ไม่น้อยกว่า 5 ปี
   ไม่น้อยกว่า 6 ปี

ข้อที่ 2)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีอายุกี่ปี
   ไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
   ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
   ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
   ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

ข้อที่ 3)
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเท่าไร
   ไม่น้อยกว่า 60 วัน
   ไม่น้อยกว่า 90 วัน
   ไม่น้อยกว่า 120 วัน
   ไม่น้อยกว่า 150 วัน

ข้อที่ 4)
ผู้ที่ไม่มีสิทธิในการเลือกตั้งคือข้อใด
   อายุ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่1 มกราคมในปีที่มีการเลือกตั้ง
   มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง
   เป็นภิษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
   มีสัญชาติไทย

ข้อที่ 5)
ข้อใดไม่ใช่การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
   การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา
   การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
   การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
   การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองพัทยา