วิชา... (รหัส ส 01) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่1
เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.จงรักษ์ คำเพราะ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุเท่าไร
   ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
   ไม่ต่ำกว่า 30 ปี
   ไม่ต่ำกว่า 40 ปี
   ไม่ต่ำกว่า 45 ปี

ข้อที่ 2)
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุเท่าไร
   ไม่ต่ำกว่า 20 ปี
   ไม่ต่ำกว่า 25 ปี
   ไม่ต่ำกว่า 30 ปี
   ไม่ต่ำกว่า 35 ปี

ข้อที่ 3)
ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องต้องสำเร็จการศึกษาระดับใด
   ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6
   ไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา
   ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
   ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท

ข้อที่ 4)
ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องพ้นจาก ตำแหน่ง ส.ส. มาแล้วกี่ปี
   1 ปี
   2 ปี
   3 ปี
   4 ปี

ข้อที่ 5)
สมาชิกวุฒิสภา ( ส.ว.) ตามรัฐธรรมนูญ ฯ ฉบับปัจจุบันจะเป็นได้โดยวิธีใด
   การเลือกตั้งทั้งหมด
   การแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี
   การเลือกตั้งและแต่งตั้งผสมผสานกัน
   การเลือกตั้งส่วนใหญ่และจับสลากส่วนน้อย