วิชา... (รหัส ส 01) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่1
เรื่อง สถาบันรัฐสภา จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. จงรักษ์ คำเพราะ โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งหมดเท่าไร
   200 คน
   300 คน
   400 คน
   500 คน

ข้อที่ 2)
สมาชิกวุฒิสภามีทั้งหมดเท่าไร
   200 คน
   300 คน
   400 คน
   500 คน

ข้อที่ 3)
ประธานรัฐสภาคือใคร
   ประธานวุฒิสภา
   ประธานสภาผู้แทนราษฏร
   นายกรัฐมนตรี
   รองนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 4)
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
   2 ปี
   3 ปี
   4 ปี
   5 ปี

ข้อที่ 5)
สมาชิกวุฒิสภาอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
   3 ปี
   4 ปี
   5 ปี
   6 ปี