แบบทดสอบวิชาพระพุทธศาสนา  .41201 ระดับขั้น ม. 4

                                                     เรื่อง  ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

                                                    โดย อ.จุฬาภรณ์  พรหมบุตร   ..กันทรารมณ์

                                 คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่ 1

สภาพสังคมชมพูทวีปมีส่วนช่วยให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชอย่างไร

ก.       สังคมมีระบบวรรณะ

ข.       มีความเชื่อเรื่องการบูชายันต์ที่เบียดเบียนสัตว์

ค.       การแสวงหาสัจธรรมยังไม่ใช่การพ้นทุกข์

ง.        สถานที่ที่ไปเป็นทุกข์ มีความเป็นอยู่แตกต่างกันมาก

 

ข้อที่  2

การปกครองแบบสามัคคีธรรมในการบริหารประเทศจะประสบความสำเร็จต้องใช้หลักธรรมข้อใด

ก.       สาราณียธรรม

ข.       อปริหานิยธรรม

ค.       อหิสา

ง.        ทดพิธราชธรรม

 

ข้อที่ 3

สิ่งสำคัญในการแก้ปัญหาคืออะไร

ก.       ความขยันและอดทน

ข.       ปัญญากับความเพียร

ค.       ความพอใจและการตรวจสอบ

ง.        ปัญญาและศรัทา

 

ข้อที่ 4

มรรคมีองค์ 8 ข้อใดสอดคล้องกับหลักศีล

ก.       สัมมากัมมันตะ

ข.       สัมมาสมาธิ

ค.       สัมมาสติ

ง.        สัมมาทิฐิ

 

ข้อที่ 5

คำสอนในข้อใดในพระพุทธศาสนามีความเป็นสากล

ก.       สอนให้พึ่งตนเอง

ข.       สอนให้ปฎิบัติตามทางสายกลาง

ค.       สอนให้ใช้เหตุผล

ง.        สอนให้เชื่อการกระทำ

 

ข้อที่  6

ความเชื่อที่ว่าสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอน  คือ  ดิน น้ำ  ลม  ไฟ  สุข  ทุกข์  และชีวะเป็นแนวคิดของเจ้าลัทธิใด

ก.       ปกุธกัจจายนะ

ข.       ปูรณกัสสป

ค.       นิครนถ์นาฏบุตร

ง.        สัญชัยเวลัฏฐบุตร

 

ข้อที่  7

ทฤษฎีที่เป็นสากลที่เรียกว่า  อริยสัจ  4  สอนให้แก้ปัญหาอย่างไร

ก.       แก้ที่ผู้ทำให้เกิด

ข.       แก้ที่สภาพแวดล้อม

ค.       แก้ด้วยพิธีกรรมต่างๆ

ง.        แก้ปัญหาด้วยตนเอง

 

ข้อที่   8

ข้อใดเป็นศรัทธาที่ถูกต้อง

ก.       ทำดีไม่ได้ดี

ข.       ทำดีได้ดี

ค.       ขยันทำให้คะแนนดี

ง.        ใฝ่รู้จะเรียนดี