แบบทดสอบ  วิชาพระพุทธศาสนา ส.41201 ระดับชั้น ม.4

                                                                    เรื่อง  พุทธประวัติ

                                                 โดย อ.จุฬาภรณ์    พรหมบุตร  ..กันทรารมณ์

                                     คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

ข้อที่  1

การเรียงลำดับการบำเพ็ญกริยาต่างๆของพระพุทธเจ้าข้อใดถูกต้อง

      .บำเพ็ญตบะ ปฏิบัติโยคะ  บำเพ็ญทุกรกริยา  บำเพ็ญเพียรทางจิต

      .บำเพ็ญตบะ  บำเพ็ญทุกรกริยา  ปฏิบัติโยคะ  บำเพ็ญเพียรทางจิต

      .ปฏิบัติโยคะ  บำเพ็ญทุกรกริยา  บำเพ็ญตบะ  บำเพ็ญเพียรทางจิต

      .ปฏิบัติโยคะ   บำเพ็ญตบะ    บำเพ็ญทุกรกริยา  บำเพ็ญเพียรทางจิต

 

ข้อที่  2

พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม”จักปปวัตตนสูตร”ให้แก่ผู้ใด

ก.      ปัญจวัคีย์

ข.      อุทกดาบสรามบุตร

ค.      อาฬารดาบส กาลามโคตร

ง.       พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ

 

ข้อที่  3

วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือวัดใด

ก.      วัดบุพพาราม

ข.      วัดเวฬุวัน

ค.      วัดอโศการาม

ง.       วัดพระเชตวัน

 

ข้อที่  4

ข้อใดมีความสัมพันธ์กันถูกต้องที่สุด

ก.      โกณฑัญญะ  - หัวหน้าปัญจวัคคีย์

ข.      พระสารีบุตร – อัครสาวกเบื้องซ้าย

ค.      พระโมคคัตลานะ – อัครสาวกเบื้องขวา

ง.       ยสกุลบุตร – สัญชัยเาลัฏฐบุตร

 

ข้อที่ 5

พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทุกรกริยาตามลำดับขั้นตอนในข้อใด

ก.      อดอาหาร  กัดฟัน  กลั้นลมหายใจ

ข.      กลั้นลมหายใจ  กัดฟัน  อดอาหาร

ค.      อดอาหาร  กลั้นลมหายใจ  กัดฟัน

ง.       กัดฟัน  กลั้นลมหายใจ  อดอาหาร

 

ข้อที่  6

ผู้ใดถวายข้าวมธุปายาสต่อพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะตรัสรู้

ก.      นางสุชาดา

ข.      นางวิสาขา

ค.      พระนางมัลลิกา

ง.       พระกีสาโคตมีเถรี

 

ข้อที่   7

นายโสตถิยะมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างไร

ก.      ถวายอาหารแก่พระพุทธเจ้า

ข.      ปรนนิบัติดูแลพระพุทธเจ้าก่อนตรัสรู้

ค.      เป็นสาวกคนแรกของพระพุทธเจ้า

ง.       นำหญ้ากุศะมาถวายพระพุทธเจ้า

 

ข้อที่  8

ชาดกเรื่อง     เวสสันดรชาดก     ให้แนวคิดสำคัญในเรื่องใด

ก.      ทานบารมี

ข.      ความสันโดษ

ค.      ความหลงตัว

ง.       ความเห็นแก่ตัว