แบบทดสอบ  วิชาพระพุทธศาสนา  41201 ระดับชั้น  .4

                                                                       เรื่อง   อริยสัจ    4

                                              โดย  . จุฬาภรณ์     พรหมบุตร     .. กันทรารมณ์

                                       คำชี้แจง      ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สดเพียงข้อเดียว

 

ข้อที่   1

หลักธรรมข้อใดจัดอยู่ในเรื่อง  ทุกข์  ซึ่งเป็นธรรมข้อที่ควรรู้

ก.      ขันธ์  4

ข.      วิตก 3

ค.      ภาวนา  4

ง.       พละ  4

 

ข้อที่  2

การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆเรียกว่าอะไร

ก.      เวทนา

ข.      วิญญาณ

ค.      สังขาร

ง.       อุเบกขา

 

ข้อที่   3

ข้อความใดจัดเป็นกรรมนิยาม

ก.      กฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์

ข.      กฎธรรมชาติเกี่ยวกับความเป็นเหตุผลของสิ่งทั้งปวง

ค.      กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต

ง.       กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทำทั่วไปของบุคคล

 

ข้อที่  4

กรรมในทางธรรมหมายถึงข้อใด

ก.      กฎธรรมชาติที่ประกอบด้วยเหตุผล

ข.      กฎธรรมชาติที่มีผลตอบแทน

ค.      กฎธรรมชาติที่มีความเป็นเหตุเป็นผล

ง.       กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการทำงานของจิต

 

ข้อที่  5

การกระทำใดจัดเป็น  ปัญญาภาวนา

ก.      อ้อมมีสุขภาพแข็งแรงเพราะหมั่นออกกำลังกาย

ข.      เอสประพฤติดีด้วยกาย วาจา ใจ

ค.      อ้นตั้งใจทำงานด้วยความสุขุมรอบคอบ

ง.       เอกแก้ปัญหาหารทะเลาะกันของน้องๆได้สำเร็จและเป็นที่พอใจของทุกคน

 

ข้อที่   6

ข้อใดอธิบายความหมายของ  พละ  5  ได้ชัดเจนที่สุด

ก.      พลังในการทำงานทางกาย

ข.      พลังของความพยายามในการทำความดี

ค.      การส่งพลังจิตในการทำงานของบุคคลที่ต้องการผลสำเร็จ

ง.       พลังที่ควรยึดเป็นหลักในการปฏิบัติธรรมและในการคำเนินชีวิต

 

ข้อที่   7

ธรรมะในข้อใดจัดอยู่ในหมวด    ทุกข์

ก.      วิตก

ข.      ภาวนา

ค.      เบญจขันธ์

ง.       หลักกรรม

 

ข้อที่   8

หลักธรรมใดจัดเป็นหลักธรรมที่ควรเจริญ

ก.      สัญญา

ข.      หลักกรรม

ค.      กายภาวนา

ง.       ปัญญาวุฒิธรรม  4