แบบทดสอบ  วิชาพระพุทธศาสนา  4422  ระดับ  .4

                                                                      เรื่อง    พระไตรปิฎก

                                                 โดย   . จุฬาภรณ์     พรหมบุตร  ..  กันทรารมณ์

                                            คำชี้แจง   ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 

ข้อที่  1

ความหมายของ  บัณฑิต  ในข้อใดชัดเจนที่สุดตามหลักศาสนา

ก.       บุคคลผู้ประพฤติดี

ข.       บุคคลผู้มีระดับการศึกษาสูงระดับปริญญาตรี

ค.       ผู้มีปัญญาและผู้ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักความดีงาม

ง.        ผู้ที่ได้รับการยกย่องจากนักปราชญ์ทั้งหลาย

 

ข้อที่  2

สังสารวัฏ    สอดคล้องกับข้อความใด

ก.       สังขารไม่เที่ยง

ข.       อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา

ค.       ความเปลี่ยนแปลงชีวิต

ง.        การเวียนว่ายตายเกิด

 

ข้อที่  3

จิตหรือระดับชีวิตของบุคคลผู้พัฒนาจนพ้นภูมิทั้งสามหมายถึงข้อใด

ก.       กามภพ

ข.       รูปภพ

ค.       อรูปภพ

ง.        โลกุตตรภูมิ

 

ข้อที่  4

ห้ามเพลิงไว้อย่าให้    มีควัน       ให้ข้อคิดเตือนใจในเรื่องใด

ก.       การนินทา

ข.       การทำความชั่ว

ค.       การห้ามความคิด

ง.        การห้ามความทุกข์

 

ข้อที่  5

ข้อใดบ่งชัดว่ากายกับจิตมีความสัมพันธ์กัน

ก.       จิตเป็นนายกายเป็นบ่าว

ข.       คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก

ค.       จิตเป็นสิ่งรับทุกข์สุขของกาย

ง.        ธรรมทั้งปวงมีใจเป็นหัวหน้า

 

ข้อที่  6

ชนะสงครามพันครั้ง  ชนะคนพันคน  ยังสู้ชนะตนเพียงครั้งเดียวไม่ได้     ข้อความนี้แสดงความสำคัญของ

เรื่องใด

ก.       ความพยายาม

ข.       การฆ่าความโกรธ

ค.       การหลีกเลี่ยงการมีศัตรู

ง.        การฝึกจิต

 

ข้อที่  7

   อุจจาวจ  ปณฑตา  ทสสยนต      สอดคล้องกับข้อใด

ก.       ผีเข้าผีออก

ข.       บาปบุญ

ค.       คุณโทษ

ง.        ความสุข  ความทุกข์

 

ข้อที่   8

  ได้ลาภ   เสื่อมลาภ  ได้ยศ  เสื่อมยศ   เป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมใด

.    ภาวนา   4

ข.       บุญกิริยาวัตถุ  10

ค.       โลกธรรม   8

ง.        มรรค  8