แบบทดสอบ  วิชาพระพุทธศาสนา ส.41201 ระดับชั้น ม. 4

                                                   เรื่องพระรัตนตรัย

                                     โดย อ.จุฬาภรณ์     พรหมบุตร   ..กันทรารมณ์

                             คำชี้แจง  ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

 

ข้อที่ 1 

ข้อใดสอดคล้องกับพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า

ก.      ทรงค้นพบหลักความจริงอันประเสริฐด้วยพระองค์เอง

ข.      ทรงสอนผู้อื่นไว้อย่างไร  พระองค์ก็ทรงปฏิบัติได้อย่างนั้น

ค.      ทรงมุ่งหวังประโยชน์ต่อผู้อื่นโดยไม่ทรงประสงค์สิ่งตอบแทน

ง.       ทรงคิดช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาพ้นจากความทุกข์

 

ข้อที่  2

ข้อใดสอดคล้องกับพระวิสุทธิคุณของพระพุทธเจ้า

ก.      ทรงพยายามคิดค้นและทำความเข้าใจในทุกสิ่งที่ได้พบเสมอ

ข.      ทรงโปรดเทศนาสั่งสอนมวลมนุษย์ทุกคนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ

ค.      ทุกอย่างมีคู่กัน  มีมืดก็มีสว่าง  มีร้อนก็มีเย็น  มีทุกข์ก็ต้องมีทางแก้ทุกข์

ง.       การมีความบริสุทธิ์ในเรื่องศีล  อาชีวะ  ธรรมเทศนา  ไวยากรณ์  ความรู้ความเห็น

 

ข้อที่  3

ข้อใดอธิบายความหมายของพระวิสุทธิคุณได้ชัดเจน

ก.      คิดช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์

ข.      ความหยั่งรู้  หลักแห่งการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง

ค.      พระปรีชาญาณอันลึกซึ้งยากที่จะหาผู้ใดเปรียบได้

ง.       ความบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวง

 

ข้อที่  4

พระกรุณาคุณหมายความว่าอย่างไร

ก.      ความเมตตากรุณาต่อมวลมนุษย์

ข.      ความสงสารผู้เคราะห์ร้ายและคิดช่วยเหลือ

ค.      ความกรุณาต่อหมู่มนุษย์ทุกชั้น  ทุกชาติ  ทุกวรรณะ

ง.       ความสงสารสัตว์โลกผู้ตกอยู่ในห้วงทุกข์  และคิดช่วยเหลือให้พ้นทุกข์

 

ข้อที่  5

บทสวดมนต์ว่า    อรหัง  สัมมาสัมพุทโธ…….    สอดคล้องกับข้อใด

ก.      สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย

ข.      สวดสรรเสริญพระธรรม

ค.      สวดสรรเสริญพระสงฆ์

ง.       สวดสรรเสริญพระธรรม

 

ข้อที่  6

เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นเจ้าขายสิทธัตถะ  ทรงศึกษาเล่าเรียนศิลปศาสตร์  18  แขนง  จนมีความรู้ความเชี่ยวชาญยิ่งกว่าราชกุมารอื่นๆ  สอดคล้องกับข้อใด

ก.      พระปัญญาคุณ

ข.      พระกรุณาคุณ

ค.      พระพุทธคุณ

ง.       พระวิสุทธิคุณ

 

ข้อที่  7

คำกล่าว  ทุกอย่างมีคู่กัน  มีมืดก็มีสว่าง  ตรงกับหลักความจริงเรื่องใด

ก.      มีความโลภ – มีความโกรธ

ข.      มีความทุกข์ – มีทางแก้ทุกข์

ค.      มีความจริง – มีความเท็จ

ง.       มีความรัก – มีความเกลียด

 

ข้อที่  8

เมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายังเป็นพระราชกุมารน้อย  ได้ช่วยเหลือนกที่เจ้าชายเทวทัตยิงตกต่อหน้าพระพักตร์  แสดงถึงพระคุณในข้อใด

ก.      พระวิสุทธิคุณ

ข.      พระปัญญาคุณ

ค.      พระกรุณาคุณ

ง.       พระพุทธคุณ