วิชา พระพุทธศาสนา (รหัส ส 31201 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่...
เรื่อง การเผยแพร่พุทธศาสนา จำนวน 5 ข้อ
โดย อ จำเนียร บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การทำสังคายนาครั้งที่ 1 นั้นเนื่องมาจากสาเหตุใด
   พวกนอกศาสนาปลอมเข้ามาบวชในพระพุทธศานามากขึ้น
   พระพุทธวจนะที่ถ่ายทอดกันมาอาจตกบกพร่อง
   พระวัชชีบุตรปฏิบัติหย่อนทางวินัย 10 ประการ
   ขรัวตาสุภัททะกล่าววาจาในทำนองดูหมิ่นพระธรรมวินัย

ข้อที่ 2)
พระมหากัสสะปะเป็นประธานในการสังคายนาพระไตรปีฏกครั้งที่เท่าไร่
   ครั้งที่ 1
   ครั้งที่ 2
   ครั้งที่ 3
   ครั้งที่ 4

ข้อที่ 3)
การทำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 9 ซึ่งทำในประเทศไทย ตรงกับรัชสมัยใด
   พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
   พระบาทสมเด็จพระนั้งเกล้าเจ้าอยู่หัว
   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 4)
สำนักงานใหญ่ขององค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก(พ.ล.ส.) ตั้งอยู่ที่ประเทศใด
   จีน
   ไทย
   อินเดีย
   ศรีลังกา

ข้อที่ 5)
ผู้ใดเป็นผู้ให้กำเนิดธรรมยุติกนิกาย
   พระบาทสมเด็จนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
   พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
   พระบาทสมเด็จพระมงกุลเกล้าอยู่หัว