วิชา..พระพุทธศาสนา. (รหัส..ส3120.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 2..
เรื่อง พระไตรปิฎก... จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.จำเนียร บัวแก้ว .. โรงเรียน..กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของพระไตรปิฏก
   วินัยปิฎก
   สุตตันตปิฏก
   อถิธรรมปิฏก
   สัจตปิฏก

ข้อที่ 2)
พระไตรปิฏกคืออะไร
   คำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา
   พระอรหันต์กำหนดไว้ในคัมภีร์
   เถรสมาคมเป็นผู้กำหนด
   ไม่มีข้อถูกต้อง

ข้อที่ 3)
พระไตรปิฎกกำหนดไว้กี่หมวด
   2 หมวด
   3 หมวด
   4 หมวด
   5 หมวด

ข้อที่ 4)
พระไตรปิฎกกำหนดขึ้นเมื่อใด
   หลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
   ก่อนพระพุทธเจ้าปรินิพพาน
   หลังการสังคายนาครั้งที่ 1
   ก่อนสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

ข้อที่ 5)
พระอภิธรรมปิฎก มีลักษณะตรงกับข้อใด
   ส่วนที่ว่าด้วยศีลของภิกษุสงฆ์
   ส่วนที่อธิบายหลักธรรมในรูปวิชาต่างๆ
   ส่วนที่อธิบายหลักธรรมในรูปวิชาการ
   ส่วนที่อธิบายหลักธรรมสอดคล้องกับมนุษย์