วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส ส 31201) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่
เรื่อง พุทธประวัติ จำนวน 5 ข้อ
โดย อ จำเนียน บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. พระนาม สิทธัตถะ มีความหมายตรงกับข้อใด
   ผู้ยิ่งใหญ่
   ผู้กล้าหาญ
   ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
   ผู้สำเร็จในสิ่งที่ประสงค์

 2. สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไร
   หลักธรรม
   ทางดับทุกข์
   ไตรสิกขา
   อริสัท 4

 3. พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ผู้ใด
   ปัญจวัคคีย์
   อาฬารดาบส กาลามโคตร
   อุทกดาบส รามบุตร
   พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร

 4. พระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาคือใคร
   วัปปะ
   อัสสซิ
   มหานามะ
   โกญฑัญญะ

 5. แดงไม่ต้องเป็นหนี้สินผู้อื่น เขาจะต้องปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด
   กรรม
   ปธาน 4
   คิหิสุข
   อายโกศล