วิชาพระพุทธศาสนา (รหัส ส 31201) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่
เรื่อง หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จำนวน 5 ข้อ
โดย อ จำเนียน บัวแก้ว โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. เมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้น ควรปฏิบัติสิ่งใดป็นอันดับแรก
   ดับทุกข์
   หาสาเหตุ
   หาวิธีดับทุกข์
   แก้ไขสาเหตุของความดับทุกข์

 2. การกระทำข้อใดจัดว่าเป้นความสุขทางกายและความสุขทางใจ
   เก๋ได้รับคำชมจากครู
   ก้องเป็นหัวหน้าห้องที่รักลูกน้อง
   แก้วอยู่ในครอบครัวที่มีฐานะดีและสมาชิกทุกคนรักใคร่ปรองดอกกัน
   ดำดีใจมากที่รู้ว่าปีใหม่นี้สมาชิกในครอบครัวจะอยู่พร้อมหน้ากัน

 3. ข้อใดไม่จัดอยู่ในคิหิสุข
   สุขที่เกิดจาอการมีทรัพย์
   สุขที่เกิดจากการใช้จ่าย
   สุขที่เกิดจากการได้นิพพาน
   สุขที่เกิดจากการประพฤติสิ่งปราศจากโทษ

 4. การศึกษาและอบรมตามหลักไตรสิกขา หมายถึงข้อใด
   ศิล สมาธิ ปัญญา
   ศิล สมาธิ วิปัสสนา
   ศิล สมาธิ กรรมฐาน
   ศิล สติ ปัญญา

 5. แดงไม่ต้องเป็นหนี้สินผู้อื่น เขาจะต้องปฏิบัติตนตามหลักธรรมใด
   กรรม
   ปธาน 4
   คิหิสุข
   อายโกศล