วิชา...พระพุทธศาสนา (รหัสส31201...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่.1..
เรื่อง .พุทธศาสนสุภาษิต.. จำนวน 5... ข้อ
โดย อ. จำเนียร.. โรงเรียน..กันทรารมณ์.
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
การกระทำข้อใดตรงกับพุทธศาสนสุภาษิต "คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น"
   แสงชัยเป็นคนที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนๆทุกคน
   มงคลมีเพื่อนหลายคนที่ไม่ชอบเรียนหนังสือเขาจึงไปเล่าให้พ่อฟัง
   ส้มชวนสร้อยไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดทุกวันทำให้สร้อยมีความรู้กว้างขวาง
   นักเรียนทุกคนในโรงเรียนจะต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน

ข้อที่ 2)
ข้อความที่กล่าวว่า"คบคนพาล พาลพาไปหาผิด คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล" สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิตข้อใด
   ยํ เว เสวติ ตาทิโส
   อตตนา โจทยตตานํ
   นิสมม กรณํ เสยโย
   ทุราวาสา ฆรา ทุกขา

ข้อที่ 3)
การกระทำใดที่สอดคล้องกับพุทธศาสนสุภาษิต "จงเตือนตนด้วยตนเอง"
   เพ็ญพรจัดตารางอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ
   แม่ปลุกให้ลูกๆทำงานบ้านก่อนไปโรงเรียน
   ในการเข้าแถวเคารพธงช่ติ นักเรียนทุกคนต้องฟังเสียงสัญญาณเข้าแถว
   ในภาวะขาดแคลนนำมัน รัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ช่วยกันประหยัดนำมัน

ข้อที่ 4)
บิดามารดาที่พูดจาไม่ไพเราะ จะมีผลให้ลูกพูดจาไม่ไพเราะด้วย สอดคล้องกับข้อความใด
   การคบคน
   การเตือนตนเอง
   การคิดใคร่ครวญ
   การเตือนผู้อื่น

ข้อที่ 5)
แม้ว่าอ้นจะชวนอ้อนให้ลองยาเสพติด แต่อ้อนก็ปฏิเสธไม่ปฏิบัติตาม แสดงว่าอ้อนมีหลักจากพุทธศาสนสุภาษิตใด
   จงเตือนตนด้วยตนเอง
   คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น
   คบคนพาล พาลพาไปหาผิด
   ใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำ

ข้อที่ 6)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 7)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 8)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 9)
-
   -
   -
   -
   -

ข้อที่ 10)
-
   -
   -
   -
   -