การใช้  How long does it take

โดย อาจารย์จุฑารัตน์  บุญเรือน

รายวิชาภาษาอังกฤษ  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

 

How long does it take … ?

A.

How long does it take

by plane

by train

by car

From … to …

?

It takes

two hours

ten minutes

a long time

-          How long does it take by train from London to Manchester? ใช้เวลาเดินทางจาก … นานเท่าไหร่

-          It takes to hours by train from London to Manchester. ใช้เวลาสองชั่วโมง  

-          How long does it take by car from your house to the station?

-          It takes ten minutes by car from my house to the station.

B.

How long

Does

Did

Will

It take

(you)

(Ann)

(them)

To … ?

 

It

takes

took

will take

(me)

(Ann)

(them)

a week

a long time

three hours

to …

 

-          I started reading the book on Monday. I finished it on Wednesday evening.

It took me three days to read it

-          How long does it take to fly from London to Madrid? ใช้เวลาบินจากนาน … นานเท่าไหร่

-          It takes a long time to learn a language. การเรียนภาษาใช้เวลานาน

-          It doesn’t take long to cook an omelette. การทำไข่เจียวใช้เวลาไม่นาน

-          Did it take you a long time to find a job? คุณใช้เวลาหางานนานไหม

-          It took Tom an hour to do his shopping. ทอมใช้เวลาซื้อของหนึ่งชั่วโมง