วิชา..อังกฤษ (รหัส...) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง Too/either , so am I / neither do I จำนวน 5 ข้อ
โดย อ. จุฑารัตน์ บุญเรือน โรงเรียน กันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
I went to bed late last night
   So am I
   So did I
   So can I
   So I am

ข้อที่ 2)
I am not happy
   So am I
   So I am
   Neither am I
   Neither I am

ข้อที่ 3)
Ann can not cook
   Neither can Mary
   Neither I can
   So I can
   So can I

ข้อที่ 4)
I am happy
   Neither am I
   Neither I am
   So am I
   So I am

ข้อที่ 5)
I am taking a test
   I am working
   I am taking it too
   I am taking
   I am working