วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รหัส33103) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การใช้ What ? Which ? How ? จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.จุฑารัตน์ บุญเรือน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
is your favourite sport?
   What
   Which
   How
   Valleyball

ข้อที่ 2)
A. Mary has got three cameras. B. Camera does ahe use?
   What
   Which
   How
   one

ข้อที่ 3)
is mount Everest?
   What
   Week
   how high is
   How high

ข้อที่ 4)
day is it today? Friday.
   What
   Which
   How
   How may

ข้อที่ 5)
have you lived here?
   What
   Which
   how many
   How long