วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รหัส33103) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การใช้ How long ? จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.จุฑารัตน์ บุญเรือน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
How long it take me from Ubon to Bangleck?
   do
   does
   do you
   you

ข้อที่ 2)
it take me to get to work?
   How long do
   How long does
   How long did
   How long you

ข้อที่ 3)
take me to read?
   How long do
   How long does
   How long did
   How long you

ข้อที่ 4)
it take you?
   How long do
   How long does
   How long did
   How long you

ข้อที่ 5)
A. it take you? B.It takes two hours.
   How long do
   How long does
   How long did
   How long it