วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รหัส33103) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การใช้ go to / go on / go for / go-ing จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.จุฑารัตน์ บุญเรือน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
I am going France next week.
   to
   on
   for
   ing

ข้อที่ 2)
He often goes sailing.
   to
   on
   for
   ........

ข้อที่ 3)
It's late. I must home now
   go
   go to
   go for
   go on

ข้อที่ 4)
Linda is holiday next month.
   going
   going to
   go for
   going on

ข้อที่ 5)
Shall we go out a meal? I know a good restaurant.
   to
   on
   for
   ing