วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (รหัส33103) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่อง การใช้ should จำนวน 5 ข้อ
โดย อ.จุฑารัตน์ บุญเรือน โรงเรียนกันทรารมณ์
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
When you play tennis the ball.
   you should watch
   you should go
   you should wear
   you should you

ข้อที่ 2)
It's too far to walk. a taxi.
   You should
   You take
   You should take
   should you

ข้อที่ 3)
It's late. I think we go home now.
   should
   we should
   you should
   should not be

ข้อที่ 4)
The hotel is too expensive for us.
   should
   should not
   you should
   you should not

ข้อที่ 5)
Rhat time do you thik we home?
   should
   should not
   should go
   do not