2.ชนิดของเอนไซม
 
เอนไซม์ถ้าแบ่งโดยยึดโครงสร้างของโมเลกุลแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
2.1 ประเภทที่ประกอบด้วยโมเลกุลของโปรตีนล้วนๆเรียกว่าโฮดลเอนไซม์ ( Holoenzyme ) เช่น     อะไมเลส( Amylase )   ยูรีเอส( Urease )
2.2ประเภทที่ประกอบด้วยโมเลกุลของโปรตีนและมีหมู่ที่ไม่ใช่โปรตีนติดอยู่ด้วยเรียกส่วนที่เป็นโปรตีนว่าอะโปเอนไซม์ ( Apoenzyme ) และเรียกส่วนซึ่งไม่ใช่โปรตีนซึ่งเกาะติดอยู่ว่าโพรสทีติก กรุ๊ป ( Prosthetic  group ) ดังนั้นโฮโลเอนไซม์จะทำงานได้ จะต้องประกอบด้วย อะโปเอนไซม์          ( Apoenzyme ) + โพรสทีติก กรุ๊ป ( Prosthetic  group )
         เอนไซม์ประเภทนี้บางชนิดโพรสทีติก กรุ๊ปแยกอยู่ต่างหากจากส่วนที่เป็นโปรตีน  กรณีนี้เรียกโพรสทีติก กรุ๊ปซึงเป็นสารประกอบของพวกวิตามินว่าโคเอนไซม์ ( Coenzyme ) และเอนไซม์ดังกล่าวจะไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีโคเอนไซม์อยู่ด้วย
        โคเอนไซม์  ( Coenzyme )  คือสารอินทรีย์ซึ่งมีวิตามินบีเป็นองค์ประกอบ  หน้าที่สำคัญคือเป็นตัวรับและถ่ายทอดไฮโดรเจน ( H - acceptor ) ในกระบวนการหายใจเช่น NAD+ , FAD และ Co.A