3. การทำงานของเอนไซม์
               วิธีการที่เอนไซม์ข้าทำปฏิกิริยากับสารนั้นเอนไซม์จะใช้ส่วนที่เรียกว่าแอคทีฟไซต์
( Active site ) เท่านั้นเข้าทำปฏิกิริยา  โดยเริ่มแรกเอนไซม์จะใช้ส่วนที่เรียกว่า แอคทีฟไซต์ ( Active site )จับกับโมเลกุลของสารเมื่อจับกันแล้วจะได้เป็น เอนไซม-์ สาร (Enzyme - substrate complex ) ต่อมาเอนไซม์จะทำให้โครงสร้างของสารแตกออกกลายเป็นสารใหม่ซึ่งเป็นผลผลิต
ของปฏิกิริยา  ส่วนเอนไซม์จะหลุดเป็นอิสระโดยมีโครงสร้างไม่เปลี่ยนแปลง  วิธีการที่เอนไซม์เข้าทำปฏิกิริยากับสารเทียบได้กับการทำงานของลูกกุญแจกับ
แม่กุญแจโดยเปรียบลูกกุญแจเสมือนเอนไซม์และเปรียบกุญแจเสมือนกับสาร   ลูกกุญแจจะใช้ส่วนที่เป็นรอยหยักซึ่งเปรียบได้กับ แอคทีฟไซต์ จับกับรูของ แม่กุญแจพอดีได้เป็นลูกกุญแจแม่กุญแจ(เทียบได้กับ Enzyme - substrate complex ) ต่อมาลูกกุญแจจะทำให้ขอเกี่ยวของแม่กุญแจหักออกทั้งตัวแม่กุญแจและขอเกี่ยวที่หักออกเทียบได้กับสารใหม่ซึ่งเป็นผลิตผลของปฏิกิริยา ( Product ) ส่วนลูกกุญแจซึ่งเทียบได้กับเอนไซม์จะหลุดออกไปเป็นอิสระโดยที่โครงสร้าง
ไม่เปลี่ยนแปลง