ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยา
                     1. อุณหภูมิ
                     2. ความเป็นกรด -เบส
                     3. ปริมาณน้ำ
                     4. ความเข้มข้นของเอนไซม์
                     5. ความเข้มข้นของสาร
                     6. ตัวยับยั้งเอนไซม์ ( Inhibitor )