ตัวยับยั้งเอนไซม์( Inhibitor )
            
                 ตัวยับยั้งเอนไซม์( Inhibitor ) หมายถึงสารที่ทำให้ปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์เป็นตัวคะตะลิสต์ หยุดชะงักลงได้  เช่น ไซยาไนด์   คาร์บอนมอนอกไซด์   ฟลูออไรด์  ยาซัลฟา    แบ่งออกเป็น
1. ตัวยับยั้งเอนไซม์แบบแข่งขัน (  Competitive      inhibitor ) ได้แก่สารที่มีโครงสร้างคล้ายกับอณูของ     ซับสเตรต  ตัวยับยั้งเอนไซม์ชนิดนี้มีกลไกการทำงานโดยการแข่งขันกับซับสเตรตในการเข้าจับ กับแอคทีฟไซต์ ( Active  site ) ของเอนไซม์ได้เป็นเอนไซม์ - ตัวยับยั้งเอนไซม์ ( Enzyme inhibitor complex )  ทำให้ไม่มีเอนไซม์เหลือไปช่วยทำให้เกิดปฏิกิริยาได้ปฏิกิริยาจึงไม่เกิดขึ้น
2. ตัวยับยั้งเอนไซม์แบบไม่แข่งขัน (  Noncompetitive      inhibitor ) ได้แก่สารที่ทำปฏิกิริยากับอณูของ     ซับสเตรตทำให้อณูของซับสเตรตไม่สามารถนำใช้ในปฏิกิริยาได้  ตัวยับยั้งเอนไซม์ชนิดนี้ได้แก่ไซยาไนด์   คาร์บอนมอนอกไซด์