ประโยชน์ของตัวยับยั้งเอนไซม์
 
           ตัวยับยั้งเอนไซม์  เราสามารถนำไปใช้ในด้านการค้นหาลำดับขั้นของปฏิกิริยาต่างๆได้เช่นลำดับขั้นของกระบวนการหายใจก่อนที่จะได้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายออกมาดังตัวอย่าง
ถ้าJ  , Q    และ  K เป็นสารที่เกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจตามลำดับขั้นและมีเอนไซม์เป็นตัวคะตะลิสต์   ของปฏิกิริยาดังสมการ
                 J              q
            สาร   J         Q         K

ถ้าใส่สารยับยั้งเฉพาะเอนไซม์ j  ลงในเซลล์หลังจากนั้นทดสอบสาร  J,Q  และ K สาร J ควรจะมากกว่าปกติเพราะเอนไซม์  j ไม่สามารถเปลี่ยนสาร J   เป็นสาร  Q และขณะเดียวกันสาร  Q และสาร K  ควรจะลดน้อยลงจนไม่มีเหลือเลยเราจึงทราบว่าสาร J  ต้องเกิดก่อนสาร Q  และสาร  K
        ในทำนองเดียวกันถ้าเราใส่สารยับยั้งเอนไซม์ q  ลงไปก็จะตรวจพบว่าสาร  Q มากกว่าปกติและสาร K  ลดลงมากหรือไม่มีเลยและสาร  J มีปริมาณปกติจึงสรุปได้ว่าสาร  K เกิดก่อนสาร   Q และสาร  Q  เกิดจากสาร  J