การหายใจของพืชหลังการเก็บเกี่ยว
 
             ผลผลิตของพืชหลังการเก็บเกี่ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีวเคมีโดยเฉพาะกระบวนการหายใจจะดำนินต่อไป มีการสลายโมเลกุลของสารอาหารปล่อย co2 และความร้อนออกมามีการสูญเสียน้ำจากกระบวนการคายน้ำ ( ไม่มีการลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ ทางท่อลำเลียงและไม่มีการสังเคราะห์ด้วยแสง )ดังนั้นผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวจะสดอยู่ได้นานเพียงใดขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารและน้ำที่สะสมอยู่ในเนื้อยื่อและอัตราการหายใจของเซลล์ของผลผลิตพืชชนิดนั้นๆ ผัก ผลไม้ที่มีอัตราการหายใจสูงจะมีอายุหลังเก็บเกี่ยวสั้นคือจะเหี่ยวและทรุดโทรมเร็ว ดังนั้นการเก็บเมล็ดพืชหรือผลไม้ควรเก็บในสถานที่มีออกซิจนน้อย ไม่ชื้น อุณหภูมิค่อนข้างเย็น อาจมีการเคลือบผิวเช่นกล้วยหอมเพื่อลดการหายใจ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการหายใจของพืชคือ อุณหภูมิ  ก๊าซออกซิเจน  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สารเคมีบางชนิดเช่นไซโตไคนิน
ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการหายใจของพืชคือ    อายุการเจริญเติบโตของเซลล์       ขนาดของพืช สารธรรมชาติที่เคลือบ ชนิดของเนื้อเยื่อ เป็นต้น