การลำลียงน้ำ  แร่ธาตุและอาหารของพืช
                ในดินมีน้ำอยู่บ้างไม่มากก็น้อยน้ำในดินเหล่านี้จะมีแร่ธาตุต่างๆหลายชนิดที่พืชต้องการละลายอยู่ โดยปกติราก ( root ) เป็นส่วนของพืชที่อยู่ใกล้ชิดน้ำและแร่ธาตุต่างๆมากที่สุด  รากพืชแตกออกเป็นรากแขนงเล็กๆจำนวนมากมาย  รากนับว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดของพืชในด้านการลำเลียง  โดยเฉพาอย่างยิ่งบริเวณปลายราก  ซึ่งเป็นบริเวณของขนราก ( root  hair ) ซึ่งเป็นส่วนของเซลล์ผิวราก ( epidermis )ที่ยื่นออกไป เนื่องจากขนรากมีขนาดเล็กค่อนข้างยาวและมีจำนวนมากจึงเป็นการเพิ่มพื้นที่ผิวให้สัมผัสกับน้ำในดินได้มาก  จึงถือว่ามีความเหมาะสมในการดูดน้ำและสารละลายเกลือแร่อย่างมีประสิทธภาพ
ข้อสรุปแตกต่างระหว่างรากของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบลี้ยงคู่
          รากพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ( Monocotyledon ) มีวาสคิวลาร์บันเดิล (  Vascular  bundle ) คือท่อน้ำ ( xylem ) และท่ออาหาร ( phloem ) เป็นกลุ่มๆอยู่ในแนวคนละรัศมีคล้ายกับรากของพืชใบเลี้ยงคู่แต่ตรงกลางรากคือ pithจะประกอบด้วยเซลล์พาเรนไคมาและมี ไซเลม,โฟลเอม 4 แฉก
          รากพืชใบเลี้ยงคู่ ( Dicotyledon ) มีวาสคิวลาร์บันเดิล (  Vascular  bundle ) คือท่อน้ำ ( xylem ) และท่ออาหาร ( phloem ) เป็นกลุ่มๆอยู่ในแนวคนละรัศมีตรงกลางรากคือ pith เป็นไซเลมไม่ใช่เซลล์พาเรนไคมา  นอกจากนี้ยังมีแคมเบียม ( cambium ) เรียงเป็นชั้นเป็นวงคั่นระหว่างไซเลมและโฟลเอม
( ไซเลมและโฟลเอมเรียงตัวเป็นแฉก 4 แฉก )