ข้อสรุปแตกต่างระหว่างลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและพืชใบเลี้ยงคู่
          
              ลำต้นของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ( Monocotyledon ) มีระบบท่อลำเลียง วาสคิวลาร์บันเดิล                  (  Vascular  bundle ) คือไซเลมและโฟลเอม  เรียงตัวกันเป็นกลุ่มๆกระจัดกระจายทั่วไปและ            ไม่มีแคมเบียมกั้นระหว่างไซเลมและโฟลเอม
           ลำต้นของพืชใบเลี้ยงคู่ ( Dicotyledon ) มีระบบท่อลำเลียง วาสคิวลาร์บันเดิล                                      (  Vascular  bundle )เรียงตัวเป็นระเบียบรอบๆลำต้น  โดยมีโฟลเอมอยู่ทางด้านนอก  ไซเลมอยู่ทางด้านใน  ในแนวรัศมีเดียวกันและระหว่างไซลมกับโฟลเอมมีเนื้อเยื่อเจริญที่เรียกว่า  แคมเบียม  กั้นอยู่                  ( พืชใบเลี้ยงคู่มีแคมเบียมดังนั้นจะเกิดวงปีขึ้น )
การลำเลียง ( Conduction หรือ Translocation )   หมายถึงการจัดส่งอาหารไปยังส่วนต่างๆที่อยู่ห่างไกลออกไป  โดยที่สารอาหารเหล่านั้นได้ถูกสลายให้มีขนาดเล็กลง  ถ้าเป็นการลำเลียงระยะใกล้หมายถึงการจัดส่งอาหารไปยังส่วนต่างๆภายในเซลล์หรือระหว่างเซลล์ที่อยู่ติดต่อกันอาจเกิดโดยกระบวนการแพร่ของสารเอง   การไหลเวียนของไซโตพลาสซึม   แอคทีฟทรานสปอร์ต  สำหรับการลำลียงในระยะไกล ในพืชชั้นสูงจะเกิดขึ้นในเนื้อยื่อลำเลียงซึ่งประกอบด้วยไซเลมและโฟลเอม