อาจารย์เกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย
 
( ครูต้าร์ )อาจารย์ 2 ระดับ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
 
 
  
 

ออกกำลังกายกันเถอะ
 
        ออกกำลังกายอย่างไร..
               ....ร่างกายจึงไม่บาดเจ็บ....
 
 
 
 
ปัญหาสุขภาพกับการรักษาเบื้องต้น
 


รู้จักการรักษาสุขภาพเบื้องต้น
  เป็นการให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง
  เป็นสิ่งแรกที่เราควรกระทำ
 
 
แหล่งการเรียนรู้สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
 
รู้สุขภาพวันละนิดจิตแจ่มใส่


   มารู้เรื่องสุขภาพเพื่อการรักษาสุขภาพกัน
           จะทำให้ชีวิตสดใสยืนยาว
สาเหตุต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก
        1. สติปัญญา 
        มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการพัฒนาการของเด็ก เด็กที่มีสติปัญญาดี                           ย่อมพัฒนาดีกว่าเด็กที่มีสติปัญญาไม่ค่อยดี โดยค้นพบว่าเด็กฉลาดจะสามารถเดินและพูดได้เร็วกว่าเด็กไม่ค่อยฉลาด

       2. เพศ 
        เด็กชายและเด็กหญิงย่อมมีอัตราการพัฒนาต่างกันโดยเฉพาะพัฒนาการทางด้านร่างกาย ในเด็กแรกเกิดเด็กชายจะโตกว่าเด็กหญิงเล็กน้อย แต่ระยะต่อมาเด็ฏหญิงจะเจริญเติบโตรวดเร็วกว่าเด็กชาย โดยปกติเด็กหญิงจะถึงวุฒิภาวะทางเพศก่อนเด็กชายราว 1 - 2 ปี และอัตราการพัฒนาทางด้านสมอง เด็กหญิงจะรวดเร็วกว่าเด็กชายเล็กน้อย
3. ต่อมต่าง ๆ ในร่างกาย
        เช่น ต่อมไร้ท่อบางชนิดที่ควบคุมความเจริญเติโตของร่างกาย ถ้าต่อมเหล่านี้ทำงานผิดปกติ โดยขับฮอร์โมนมากหรือน้อยเกินไป อาจทำให้ร่างกายเจริญเร็วผิดปกติหรืออาจทำให้เตี๊ยแคระไปก็ได้         
4. อาหาร
        ตามปกติเด็ฏที่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ วิตามินต่าง ๆ ครบถ้วน จะมีอัตราการพัฒนาที่รวดเร็ว กว่าเด็กที่ขาดสารอาหาร หรือได้รับอาหารที่ไม่มีคุณภาพ และอาจเป็นเหตุทำให้เกิดโรคต่าง ๆได้ง่าย
5.อากาศบริสุทธิ์และแสงแดด
        ในระยะแรกถ้าเด็กได้รับแสงแดดและอากาศบริสุทธิ์  จะทำให้พัฒนาการต่าง ๆ เป็นไปอย่างปกติ ด้วยอัตราที่สม่ำเสมอ และทำให้เด็กมีสุขภาพที่ดีอีกด้วย
6. การบาดเจ็บหรือได้รับโรคภัยไข้เจ็บ
        มีผลทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างผิดปกติ หรือช้า
7.เชื้อชาติ
มีผลต่อการพัฒนามากอีกเช่นกัน เช่น เด็กแถบเมดิเตอร์เรเนียน  มีพัฒนาการทางด้านร่างกายเร็วกว่าเด็กที่อยู่ทางเหนือของทวีปยุโรป  นิโกร หรืออินเดียแดงจะพัฒนาการช้ากว่าเด็กผิวขาวและผิวเหลืออีกด้วย
8. วัฒนธรรม
        เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พัฒนาการของเด็กแตกต่างกันไป เช่น เด็กไทยที่ปลูกฝังอบรมใหเชื่อฟังผู้ ใหญ่ ทำให้ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น เด็กอเมริกันถูกปล่อยให้แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี ทำให้กล้าแสดงออกและปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดีก่วา
9. ตำแหน่งในครอบครัว
        ตามปกติลูกคนรองมักมีพัฒนาการได้ดีกว่าคนหัวปี เพราะสามารถทำตามแบบอย่างพี่ได้ ส่วนลูกคนสุดท้องอาจมีพัฒนาการช้าเนื่องจากได้รับความช่วยเหลือเสมอโดยไม่ต้องทำเอง
10.การอบรมเลี้ยงดู
        ถ้าผู้ใหญ่ปล่อยให้เด็กได้รู้จักพึ่งตนเอง เด็กจะพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้เร็วกว่าเด็กที่มีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือตลอดเวลา