กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา วิชา สุขศึกษา ( รหัส พ 31101 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1
เรื่อง พัฒนาการมนุษย์ จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. เกียรติศักดิ์ พลภูมิชัย โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ทารกอยู่ในครรภ์มารดา โดยปกติใช้เวลานานเท่าใด
    7 เดือน
   8 เดือน
   9 เดือน
   10 เดือน

 2. ในขณะที่ทารกคลอด จะมีการปรับตัวทางด้านใดบ้าง
   การปรับตัวในการดูดกลืนย่อยอาหาร
   ปรับตัวในการหายใจ
   การปรับตัวในการขับถ่าย
   ถูกทุกข้อ

 3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสิงที่มีอิทธิพลเหนือการปรับตัวของทารก
   ทารกที่คลอดตามธรรมชาติ จะแข็งแรงกว่าทารกที่คลอดโดยการผ่าตัด
   สภาพจิตใจของแม่มีผลต่อสุขภาพของทารก
   เด็กที่เกิดจากแม่ถูกวางยาสลบ จะแข็งแรงกว่าเด็กที่คลอดโดยไม่วางยาสลบ
   ทารกที่ดูดน้ำนมแม่ จะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดีกว่าทารกที่ดูดนมจากขวด

 4. เด็กวัยใดที่ชอบตั้งคำถามมากที่สุด
    2 - 3 ปี
   4 - 5 ปี
   5 - 6 ปี
   6 - 7 ปี

 5. ข้อใดที่ไม่ได้ช่วยให้เด็กปรับตัวทางสังคมได้ดี
   เพื่อนเล่น
   ประสบการณ์ทางบ้าน
   สนามที่เด็กวิ่งเล่น
   บทบาทของครู

 6. สาเหตุที่ทำให้อัตราของการพัฒนาการเร็วหรือช้าต่างกันขึ้นอยู่กับ
   การเรียนรู้
   วุฒิภาวะ
   เจตคติ
   ข้อ ก และ ข ถูก

 7. ขนาดสมองจะเจริญเร็วที่สุดเมื่ออายุประมาณเท่าใด
   2 - 3 ปี
   3 - 5 ปี
   4 - 6 ปี
   6 - 8 ปี

 8. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับลักษณะของการพัฒนาการ
   แบบแผนของการพัฒนาจะคล้ายกัน
   เด็กสามารถขยับนิ้วได้ก่อนขยับแขน
   ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมิได้เจริญด้วยอัตราเร็วเท่ากันหมด
   พัฒนาการของเด็ฏสามารถทำนายได้

 9. สิ่งใดที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก
    อาหาร สติปัญญา
   เพศ การบาดเจ็บ
   การอบรมเลี้ยงดู
   ถูกทุกข้อ

 10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอิทธิพลต่อพัฒนาการ
   เด็กมีสติปัญญาดี ย่อมมีพัฒนาการดีกว่าเด็กที่มีสติปัญญาต่ำ
   เพศชายจะถึงภาวะทางเพศเร็วกว่าเพศหญิง
   อากาศและแสงแดดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ
   ลูกคนโตจะมีพัฒนาการเร็วกว่าลูกคนสุดท้อง