บทเรียนเรื่อง - การเขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนแสดงความคิดเห็นคือ  วิธีการถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ประสบการณ์  ความรู้สึกและอารมณ์ของผู้เขียนไปยังผู้อ่าน  โดยใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ  เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดนั้นๆได้  ถ้าสามารถใช้ภาษาในการถ่ายทอดได้ดี  ก็จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจความคิดนั้นๆได้  แต่ถ้าหากขาดความสามารถในการถ่ายทอดทางภาษา  ก็อาจเกิดปัญหาในการสื่อสารกันได้
รูปแบบในการเขียนแสดงความคิดเห็น
        มีหลายรูปแบบแล้วแต่โอกาสและสถานการณ์จะอำนวยให้ เช่น  จะเขียนจดหมายถึงแม่เสนอข้อคิดเกี่ยวกับการเรียนต่อของน้อง  รูปแบบก็จะออกมาในรูปจดหมาย  ฉะนั้นมีรูปแบบการเขียนดังต่อไปนี้
        1.จดหมาย
        2.บทความ
        3.เรียงความ
        4.บทร้อยกรอง
        5.บทกล่าวสุนทรพจน์
        6.บทปาฐกถา
        7.คำขวัญ
           ฯลฯ
องค์ประกอบของการเขียนแสดงความคิดเห็น
   ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 
1.ส่วนที่เป็นความร  ความคิดู้
  2.ส่วนที่เป็นอุทาหรณ์  เหตุผล  หากมี
หลักการเขียนแสดงความคิดเห็นที่ดี
1.เป็นความคิดที่แปลกและใหม่ เช่น คิดปลูกสะระแหน่เป็นผักสวนครัวห้อยในกระถางตามชายคาบ้านกรณีไม่มีเนื้อที่มาก
2.เป็นความคิดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
3.เป็นความคิดที่ไม่เป็นโทษในการนำไปปฏิบัติ
4.เป็นความคิดที่สัมฤทธิ์ผลได้ไม่ใช่ความคิดที่เลือนลอย
5.เป็นความคิดที่มีความรู้เป้นพื้นฐาน หรือมีเหตุผลพอ
6.เป็นความคิดที่กระตุ้นให้คิดต่อเติมและดีงามต่อการนำไปปฏิบัติ
7.เป็นความคิดที่สอดคล้องกับหลักธรรมะและขนบวัฒนธรรม
8.เป็นความคิดที่ไม่เกิดจากอคติหรือขาดความรอบคอบ  คือคิดในเรื่องนั้นๆในด้านที่เป็นด้านลบและบวกหรือคิดทั้งในแง่ดีและแง่เสียเรียกว่า รอบคอบในการคิดี