หลัก์ในการเลือกฟังและดูสื่อต่างๆ
  1.รายการวิทยุ  โทรทัศน์จะมีประจำสถานี  ประจำวัน  จึงควรศึกษาวัน
   เวลาของรายการที่ต้องการ  และจัดเวลาให้ตรงกับสื่อที่จะออกอากาศนั้น
   ตารางออกอากาศจะมีลงตามหน้าบันเทิงของหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์  ไทยรัฐ ฯลฯ
2.รายการต่างๆจะมีพิธีกรประจำแต่ละคนมีเอกลักษณ์ในการดำเนินรายการเฉพาะตน
   ควรเลือกรายการที่มีพิธีกรที่เหมาะสมที่สุด
  3.รายการที่เลือกต้องไม่ขัดกับศีลธรรม  ประเพณีอันดีงามของไทย และไม่มอมเมา 
     งมงาย
  4.การฟัง ดู  จากแถบบันทึกเสียง  วีดิทัศน์  คอมพิวเตอร์  ต้องศึกษาวิธีใช้ก่อน
  5.การดูจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เช่น  อินเทอร์เน็ต 
    ควรศึกษาชื่อเว็บไซด์ที่มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์เพิ่มพูนความรู้
   6.วิเคราะห์ข้อความ  พิจารณาภาษาภาพ  การนำเสนอว่าเหมาะสมหรือไม่  หรือไม่ 
      ่่น่าเชื่อถือ เพียงใด
   7.เลือกรายการที่เหมาะสมกับวัยและมีคุณค่าในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
มารยาทในการฟังและดูสื่อ
   1.ควรตรงต่อเวลา  และไปถึงสถานที่ก่อนเวลาบรรยายหรือเริ่มรายการ  เพราะอาจมีการแนะนำ
        บางประการ
   2.ตั้งใจตลอดเวลา  และฟังด้วยความสงบ
   3.จดบันทึกสาระสำคัญและจดบันทึกประเด็นข้อสงสัยไว้ถาม  เมือ่ผู้พูดเปิดโอกาสให้ถาม
   4.ถามเมื่อจบรายการด้วยกิริยาอาการและถ้อยคำที่สุภาพ
   5.ปรบมือเมื่อพึงพอใจในสิ่งที่ฟัง ดู
   6.ควบคุมกิริยามารยาท  ไม่ทำสิ่งใดๆที่รบกวนผู้อื่น  เช่น  สูงต้องนั่งข้างหลังหรือไม่ยืนบัง
     ไม่ใช้เท้าวางพาดเก้าอี้คนข้างหน้า  แล้วกระดิกเท้า
   7.ยังยั้งความรู้สึกและอารมณ์เมื่อไม่พอใจ  ไม่พูดแทรกกลางครัน  อันจะทำลาย   บรรยากาศ  
      สมาธิผู้พูดและผู้ฟังด้วยกัน
   8.ใช้ความคิดวิเคราะห์ว่าเรื่องที่ฟังน่าเชื่อถือเพียงใด
   9.ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดหรือหากจำเป็นควรใช้แค่เสียงสัญญาณเพียงเบา  
     ได้ยินเฉพาะตนเท่านั้น
    10.การฟังหรืแอ  การดูโทรทัศน์  ควรเปิดเสียงให้พอเหมาะ  ไม่รบกวนผู้อื่น
    11.การเสนอความคิดเห็น  ควรแสดงออกด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ 
        มิฉะนั้นจะทำให้เสียบรรยากาศในการร่วมฟังของบุคคลอื่น  และเห็นว่าผู้พูดขาดมารยาท
       ไม่มีวัฒนธรรม
 
 
 
บทเรียนเรื่อง  การเลือกฟังและดูสื่อ
Double click to edit text