ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล
 
   นางสาวมาณิกา   ชัยเวช  ผู้จัดทำ