พันธะเคมี
โดย  นางนฤมล  สินธุรัตน์     อาจารย์ 1 โรงเรียนกันทรารมณ์