สมบัติบางประการของคอลลอยด์
        คอลลอยด์จัดเป็นสารผสมเนื้อเดียว ขนาดอนุภาคของสารในตัวกลางประมาณ 10 ยกกำลัง -7 ถึง 10ยกกำลัง -4 cm
        สมบัติของคอลลอยด์ มีดังต่อไปนี้
        1. มองเห็นลำแสงผ่านคอลลอยด์  เมื่อแสงผ่านกระทบกับอนุภาคของคอลลอยด์จะเกิดการกระเจิงของแสง เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปรากฏการณ์ทินดอลล์ (Tyndall effect) เนื่องจากอนุภาคของคอลลอยด์มีขนาดพอเหมาะที่จะเกิดการกระเจิงของแสงได้ ส่วนสารละลาย มีขนาดอนุภาคเล็กกว่าจึงไม่เกิดการกระเจิงของแสง
        2. มีการเคลื่อนที่แบบบราวน์เนียน (Brownian movement) เป็นการเคลื่อนที่แบบไม่มีทิศทางที่แน่นอน เคลื่อนที่แบบซิกแซก (Zig - zag) ซึ่งสามารถส่องดูอนุภาคได้ด้วยเครื่องมือ อุลตร้า-ไมโครสโคป (Ultramicroscope)
        3. มีประจุไฟฟ้า อาจเป็นบวกหรือลบก็ได้ ซึ่งสามารถถูกดูดด้วยขั้วไฟฟ้าตรงกันข้ามในสนามไฟฟ้า
        4. อนุภาคโดยทั่วไปจะไม่ตกตะกอน เพราะมีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา
        5. ไม่ตกผลึกและตกตะกอน
 
สมบัติบางประการของคอลลอยด์
โดย  นางนฤมล  สินธุรัตน์    อาจารย์ 1  โรงเรียนกันทรารมณ์