สัญลักษณ์และการเรียกชื่อธาตุ
                        ธาตุต่างๆ ที่ค้นพบแล้วนั้นมีจำนวนมาก เพื่อให้สะดวกต่อการเขียนชื่อธาตุ นักเคมีจึงได้กำหนดสัญลักษณ์เพื่อใช้แทนชื่อธาตุขึ้น ในช่วงแรก ๆ ยังมีธาตุที่ค้นพบไม่มากนัก จอห์น ดอลตัน (John Dalton) นักเคมีชาวอังกฤษ เป็นคนแรกที่กำหนดสัญลักษณ์ของธาตุ โดยใช้รูปภาพ
                แต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบธาตุต่าง ๆ แล้วมากกว่า 109 ธาตุ การใช้ภาพแทนสัญลักษณ์ของธาตุจึงไม่สะดวก จดจำได้ยาก ในศตวรรษที่ 19 โจนส์ จาคอบ เบอร์ซีเลียส นักเคมีชาวสวีเดน ได้เสนอให้ใช้ตัวอักษรเป็นสัญลักษณ์แทนชื่อธาตุ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันจนถึงปัจจุบัน
                หลักเกณฑ์การเขียนสัญลักษณ์ของธาตุ
                นักเคมีได้ตกลงให้ใช้ตัวอักษรแทนสัญลักษณ์ของชื่อธาตุ โดยมีหลักการทั่ว ๆ ไปดังนี้
        1. ใช้ตัวอักษรตัวแรกของชื่อธาตุในภาษาอังกฤษหรือภาษาละติน แทนสัญลักษณ์ของธาตุ โดยเขียนด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
        2. ถ้าอักษรตัวแรกของชื่อธาตุซ้ำกัน ก็เพิ่มอักษรตัวถัดไปตัวใดตัวหนึ่งและเขียนด้วยอักษรตัวพิมพ์เล็ก
        ตัวอย่างเช่น  ธาตุคาร์บอน (Carbon) ใช้สัญลักษณ์  C  ส่วนธาตุแคลเซียม  (Calcium)  อักษรตัวแรกซ้ำกับธาตุคาร์บอน จึงเพิ่มอักษรตัวที่ 2 คือ a เข้าไป โดยเขียนเป็นตัวพิมพ์เล็ก สัญลักษณ์ของธาตุแคลเซียมจึงเป็น  Ca
        ตัวอย่างสัญลักษณ์ของธาตุบางชนิด
        ชื่อธาตุ                ชื่อภาษาอังกฤษ                ชื่อภาษาละติน                       สัญลักษณ์ของธาตุ
        ลิเทียม                 Lithium                            -                                         Li
        ตะกั่ว                   Lead                         Plumbum                                 Pb
        กำมะถัน             Sulphur                            -                                          S
        โซเดียม               Sodium                      Natrium                                  Na
 
 
สัญลักษณ์และการเรียกชื่อธาตุ
โดย นางนฤมล  สินธุรัตน์      อาจารย์ 1   โรงเรียนกันทรารมณ์