การใช้ will/ be going to
1. will และ be going to เป็นโครงสร้างที่ใช้แสดงอนาคตกาล
2. โครงสร้าง be going to ใช้ในความหมายของความตั้งใจจะกระทำจริงๆ ในอนาคตมากกว่าโครงสร้าง will
3. โครงสร้าง  will/ be going to ต้องตามด้วยกริยาแท้ที่ไม่กระจายเสมอ
 

Talking about future actions
                      Future ( will)
               Future ( be going to )
- Jane 's bycycle has a flat tyre. She tells her   father.
Jane   :  My  bicycle has a flat tyre.          
             Can you repair it for me ?
Father : Okay ,but  I can't do it now.     
             I will repair it tomorrow.
 
** เราใช้ will
เมือเราตัดสินใจที่จะทำบางสิ่งในช่วงเวลาที่พูด ผู้พูดไม่ได้ตัดสินใจมาก่อนล่วงหน้า  ก่อนที่เจนบอกพ่อเขาไม่รู้มาก่อนว่ารถยางแบน.
Later, Jane's mother speak to her husband.
 
Mother : Can you repair Jane's bicycle ?                    It has a flat tyre.
Father  :  Yes ,I know . she told me.          
               I am going to repair it tomorrow.
 
**เราใช้  be going to 
เมื่อเราได้ตัดสินใจเรียบร้อยแล้วว่าจะทำ
บางสิ่งพ่อของเจนตัดสินใจไว้แล้วว่าจะ
ซ่อมจักรยานก่อนที่ภรรยาของเขาจะพูด
เรื่องนี้กับเขา
 
Saying what will happen ( prediction future happenings)
 
1. เราใช้ทั้ง will และ be going to เมื่อเราคาดการณ์ว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น
       - Do you think John will get the job ?
2.เราใช้ be going to
(เราจะไม่ใช้ willในสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งแสดงว่าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้น
ในอนาคตอันใกล้ เช่น  I feel terrible .I think I'm going to be sick.
                                    ( I feel terrrible now.)
 
จากหนังสือ On track 2