วิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด (รหัส อ 41201) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง Going to the moving จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. นุชรี เชื้อทองพิทักษ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
Answer the questions.

 1. Where's Pete now?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. Who 's he with ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. Where's he sitting?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. Who sitting in front of him ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. Why is Betsy angry ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. Where 's the woman lying ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. What's she shouting ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. Why is she shouting ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. Is the train near ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. Where is the train now ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)