วิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง some / any จำนวน 10 ข้อ
โดย อ. นุชรี เชื้อทองพิทักษ์ โรงเรียนกันทรารมณ์
Fill the sentences with some and any .

 1. Is there ..............sugar in the bowl ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 2. There are ........................ onions on the table.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 3. There isn't ......................butter.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 4. Are there ............. eggs in the refrigerator ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 5. Are there ...................windows in the bathroom ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 6. Do you have ...................brothers and sisters.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 7. Do you have ...............special diplomas ?
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 8. They didn't have .................steak.
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 9. -
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)    

 10. -
      เติมคำตอบ (ห้ามเคาะเว้นวรรค)